بررسی تأثیر رابطه اندازه زمین بر شاخص‌های مکانیزاسیون کشاورزی با روش رگرسیون در شهرستان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی شاخص­های مکانیزاسیون، تعداد بهره­برداران، عوامل پراکندگی زمین­های کشارزی و تأثیر شاخص­های مکانیزاسیون در پراکندگی زمین­های کشاورزی شهرستان قزوین از سال­های 90 تا 94 می­باشد. در این تحقیق. با بررسی هر سه شاخص سطح مکانیزاسیون، درجه مکانیزاسیون و ظرفیت مکانیزاسیون  مکانیزاسیون در سه بازه زیر هکتار،  (5-10) هکتار و 10 هکتار به بالا در مورد محصول گندم دیم، جو دیم، عدس دیم و نخود دیم در شهرستان قزوین به این نتیجه رسیدیم که افزایش شاخص­های مکانیزاسیون از سال 90 تا 94 بیشترین تأثیر را در تعداد بهره­برداران با زمین­های زیر 5 هکتار در مورد گندم دیم، جو دیم، نخود دیم و با زمین­های بیش از 10 هکتار در مورد عدس دیم داشته است. با استفاده از روش رگرسیون آنالیز داده­ها که از طریق پرسش نامه­ها و جمع آوری اطلاعات از 86 بهره بردار کشاورز مشخص شد که سه عامل ارث­، افزایش جمعیت و سواد تأثیر بیشتری در پراکندگی زمین­های کشاورزی شهرستان قزوین دارند.

کلیدواژه‌ها