تاثیر زمان برداشت و نوع پوشش بر برخی شاخص های کمی و کیفی میوه سیب (رد دلیشز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این آزمایش در سال1394 در قالب طرح فاکتوریل و بصورت کاملا تصادفی اجرا شد. میوه ها در 2مرحله و به فاصله  زمانی  15 روزه به سردخانه انتقال داده شدند و پس از بسته بندی به 3دسته و با 3تکرار  تقسیم شدند. و خصوصیات کمی و کیفی شامل جرم تر، مواد جامد محلول، تغییرات درصد ماده خشک، تغییرات وزن جعبه، تغییرات جرم ماده خشک آنها بلافاصله پس از برداشت ارزیابی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که طی دوره انبارمانی به تدریج جرم تر، وزن جعبه و مواد جامد محلول کاهش وجرم و درصد ماده خشک افزایش یافته است. مواد جامد محلول از طرفی به تدریج با رسیدن میوه و شکستن پلی ساکاریدهای پیچیده به مواد ساده تر افزایش وگاهی نیز به دلیل تنفس و تجزیه قندها کاهش نشان می دهد. میوه های پیچیده شده در گراف کاغذی کاهش کمتری در وزن جعبه(مرحله اول)، مواد جامد محلول(مرحله دوم) و همچنین افزایش کمتری در درصد ماده خشک(مرحله دوم) نشان داد. کاهش مواد جامد محلول(مرحله اول) و افزایش جرم ماده خشک(مرحله اول) در میوه های پیچیده شده در پوشش گراف روغنی+پوشال  نسبت به دو پوشش گراف کاغذی +پوشال و گراف کاغذی کمتر بود. میوه های پیچیده شده درگراف کاغذی+پوشال نسبت به میوه های پیچیده شده در گراف کاغذی وگراف روغنی+پوشال کاهش کمتری درجرم تر(مرحله اول)،  جرم تر(دوره دوم)، وزن جعبه(دوره دوم)، و افزایش کمتری در درصد ماده خشک(مرحله اول) و جرم ماده خشک(مرحله دوم) نشان دادند. با توجه به نتایج بدست آمده ازمیان پوشش های مورد بررسی، پوشش گراف کاغذی+پوشال بالاترین کارایی را در حفظ کیفیت میوه سیب رقم رد دلیشز داشته و مناسب ترین زمان برداشت  میوه سیب رقم رد دلیشز در مرحله دوم برداشت (20مهر) می باشد.

کلیدواژه‌ها