بررسی برخی شاخص های مکانیزاسیون باغستان های انگور در شهرستان تاکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

          هدف از این مطالعه بررسی برخی شاخص­های مکانیزاسیون در باغستان­های انگور در شهرستان تاکستان که شامل شهر تاکستان­ و بخش­های تابع می­باشد. در این راستا شاخص­هایی ­نظیر تعداد تراکتور، ظرفیت اجرایی­، ضریب بهره­وری تراکتور و سطح مکانیزاسیون در باغستان­های انگور در  سال 1394 در شهر تاکستان و برخی بخش­های مورد مطالعه بررسی و محاسبه گردید. با توجه به نتایج بدست آمده تعداد کل تراکتورهای موجود 401 دستگاه بود. در هر 4 مورد مطالعه کمبود توان تراکتوری داشتیم. ظرفیت اجرایی شهر­ تاکستان و بخش­های یحیی آباد، ضیا آباد و اسفرورین به ترتیب برابر 4668، 371، 1041 و 788 هکتار محاسبه گردید که همگی از ظرفیت مورد نیاز مناطق خود کمتر بودند و نمی­توانند نیاز شهر تاکستان و بخش­های مورد مطالعه را فراهم نمایند. با توجه به کمتر بودن ظرفیت اجرایی موجود از ظرفیت اجرایی مورد نیاز در شهر تاکستان و بخش­های مورد مطالعه ضریب  بهره­وری 100 درصد محاسبه گردید. سطح مکانیزاسیون شهر­ تاکستان و بخش­های یحیی آباد، ضیا آباد و اسفرورین به ترتیب برابر 54/0، 82/0، 81/0 و 84/0 اسب بخار در هکتار محاسبه گردید. پایین بودن سطح مکانیزاسیون در باغستان­های انگور بدین دلیل بود که اغلب باغ­های انگور در شهر تاکستان­ و بخش­های مورد مطالعه ­ بصورت سنتی اداره می­شود.

کلیدواژه‌ها