طراحی، ساخت و ارزیابی صدا خفه کن اگزوز تراکتور مسی فرگوسن مدل 399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اگزوز گازهای سوخته شده را از محفظه احتراق موتور به جو انتقال می‌دهد و صدای موتور را در صدا خفه کن لوله خروجی اگزوز کاهش می‌دهد. در این تحقیق یک صدا خفه کن اگزوز تراکتور مسی فرگوسن مدل 399 طراحی و ساخته شد و پس از آن مورد ارزیابی قرار گرفت. اگزوز در یک موتور خودرو شامل مانیفولد دود، لوله اگزوز، صدا خفه کن و لوله دود پخش کن انتهایی است. برای کاستن از سرعت گازهای خروجی موتور و در نتیجه کاهش صدای موتور، از صدا خفه کن استفاده می‌شود. صدا خفه کن طوری طراحی می‌شود که گازهای خروجی موتور در آن به آهستگی انبساط یافته و به اندازه کافی از انرژی حرارتی آن کاسته شود. طراحی صدا خفه کن از نظر شکل و محفظه در حذف فشار منفی و صداهای ناهنجار تأثیر زیادی دارد. در این تحقیق برای طراحی و ساخت صدا خفه کن، ماده پشم سنگ که یک عایق صوتی و کاهنده صدا است به‌کاربرده شد و پس از آزمون و ارزیابی آن نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که شدت صدای خروجی از صدا خفه کن می‌تواند تا میزان dB(A) 15 نسبت به طرح فعلی صدا خفه کن اگزوز تراکتور مسی فرگوسن مدل 399 کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها