مقایسه مکانیزمها و انتخاب بهترین مکانیزم جهت طراحی دماغه بردارنده بقایای گیاهی از زمینهای ناصاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رواج جمعآوری علوفه از سطح مزرعه و حمل و نقل آن بصورت بستهبندی به سالهای دهه 1850 بر
میگردد.اولین ماشین بستهبند، بستههای مکعبی شکل درست میکرد اما این ماشین تنها قادر به جمعآوری یونجه و
علوفه درو شدهای بود که توسط دروگرهای مختلف در سطوح صاف درو و به جا مانده بود . اما بقایای گیاهی سایر
محصولات که در زمینهای ناصاف و بصورت جوی و پشتهای کشت میگردید به جا میماند و هیچ مکانیزمی قادر
به جمعآوری آنها نبود. در طراحی دماغه انعطاف پذیر با مطالعه در طرحهای موجود بستهبند در زمینهای هموار و
با توجه به مشکلات موجود در برداشت بقایای گیاهی از زمینهای جوی و پشته سعی بر آن شد مکانیزمی طراحی
شود که در نوع خود بینقص بوده و قادر باشد بقایای گیاهی به جا مانده از محصولات در زمینهای ناصاف را
جمعآوری کند. برای دستیابی به این منظور سه نوع مکانیزم طراحی و مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت و در
نهایت بهترین آن انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها