توسعه سامانه توزین و تعیین عملکرد در ماشین جمع آوری سیب زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

        موضوع تحقیق حاضر توسعه روشی برای سامانه توزین و تعیین عملکرد مبتنی بر وزن محصول سیب زمینی میباشد. سامانه توزین بر روی ماشین جمع آوری سیب زمینی نصب شد که دارا ی هد جمع آوری کننده  دور 111 درجه و سرعت بهینه 12 نوار محصول از روی زمین، نقاله زنجیری بالابر و نقاله پرزدار لاستیکی با شیب بر دقیقه می باشد. یک جفت ناودانی ذوزنقهای شکل و نگهدارنده کیسه نیز ساخته شد. بازوی متحرک هدایت نوبتی جریان محصول به درون کیسههای مجاور را برعهده دارد .دو ترازوی دیجیتال وزن محصول جمع آوری شده را بصورت سیگنال خروجی آنالوگ به سامانه جمعآوری داده می فرستد. مدار الکترونیکی سامانه جمع آوری داده شامل میکروکنترلر، نمایشگر و صفحه کلید می باشد. برای حذف نویزهای حاصل از ارتعاشات ماشین از فیلتر پایین گذر استفاده شد .برای ارزیابی سامانه کیسه کن و توزین آزمون تغییر سرعت نقاله بر زمان پر شدن  111دور بر دقیقه نقاله نشان داد که در سرعت  111و  121 ،111 ،21 کیسه انجام شد. نتایج چهار سرعت متفاوت   ثانیه است. سامانه طراحی شده باعث کاهش هزینه 31 دور در دقیقه زمان پر شدن کیسه ها کمترین و برابر برداشت شده و قادر به توزین و تعیین عملکرد وزنی محصول در هر هکتار میباشد.

کلیدواژه‌ها