طراحی و ساخت گرمخانه مدرن و کاست برای عمل آوری توتون و سایر محصولات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روشهای مختلفی برای عملآوری توتون بر اساس نوع واریتیه و شیرایط اقلیمیی وجیود دارد. عمیل آوری به نوع توتون، موقعیت برگ روی ساقه و میزان رسیدگی برگ بستگی دارد. این مطالعه جهیت تعییین   مناسبترین قدرت فن، کاهش هزینههای تولید، بهبود کیفییت، تعییین مشیکلات و مزاییای روش گرمخانی هاجرا گردیید.  گرمخانیه ها  1333 مدرن با 1 تیمار و و 1 تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در سال  سانتیمتر در نظر 11 سانتیمتر بودند. فاصله بین ردیفها حدود 211و ارتفاع   211، عرض 361دارای طول متیر مکعیب بیر سیاعت در 12111 و 12111 ، 2111گرفته شدند. سه نوع فن با قدرتهای جابجایی هیوا  گرمخانه های مدرن استفاده شدند. تیمار گرمخانه سنتی به همراه روش سوزنزنی دستی بعنوان تیمار شیاهد  در نظر گرفته شد. زمان های رن  آوری، پژمردگی، خشکانیدن دمار و پهنک برای کلیه گرمخانه ها یکسان بود. صفاتی همچون متوسط قیمت توتون، درصد قند و نیکوتین، تعداد کارگر، ساعت کار، درآمد خالص، مصرف انرژی و هزینه کل ثبت شدند. نتایج نشان داد که استفاده از گرمخانه مدرن و روش کاستزنی برگ موجیب  کاهش هزینه های تولید، تعداد کارگر، ساعت کار، مصرف انرژی شده و درآمد خالص، بهرهوری و ایمنیی را   نفیر در  163 افزایش میدهد. تعداد کل کارگر در روش استفاده از گرمخانه مدرن و روش کاستزنی حیدود  مترمکعیب و روش 12111 نفر در هکتار بیود. تیمیار گرمخانیه میدرن بیا فین 221هکتار و در روش سنتی کاستزنی برگ سبز  بهترین تیمار بود. این نوع گرمخانه را میتوان برای خشکانیدن و فیرآوری محصولات کشاورزی مانند غلات، حبوبات، میوه و سبزی استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها