بررسی مصرف انرژی در دو روش سنتی و مکانیزه برای تولید برنج رقمهای هاشمی و گوهر (مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

   اهداف تحلیل‌های انرژی، کاهش مصرف نهاده­‌های انرژی و جایگزینی منابع انرژی تجدید­پذیر در فرآیند کشاورزی و حتی المقدور کاهش هزینه‌های تولید و روش‌های تولید می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است، چون نتایج آن برای برنامه­ریزان، دست اندرکاران سیاست­های توسعه کشاورزی کشور قابل استفاده می‌باشد. این تحقیق در شهرستان صومعه­ سرا و در مزارع برنج انجام شد. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز پرسش­نامه­های مقدماتی طراحی شد که برای پیش آزمون اولیه در مصاحبه با تعدادی کشاورز در منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد‌ که مجموع کل انرژی نهاده در روش سنتی و ­مکانیزه تولید برنج گوهر به ترتیب برابر 18947 و 24507 مگاژول در هکتار و در تولید برنج رقم هاشمی به­ترتیب برابر 18266 و 19571 مگاژول در هکتار بود. بیشترین میزان مصرف انرژی مربوط به نهاده بذر، سم و کود شیمیایی بود. انرژی معادل مصرف سوخت نیز پس از آن در رتبه بعدی قرار گرفت. میزان مصرف انرژی در روش مکانیزه به مقدار 4/18 درصد بیشتر از روش سنتی بود. روش سنتی نسبت انرژی و بهره­وری انرژی بالاتری نسبت به مکانیزه دارا بود. رقم گوهر در مقایسه با رقم هاشمی، بهره­وری و نسبت انرژی بیشتری داشت.
 

کلیدواژه‌ها