بررسی برخی شاخصهای مکانیزاسیون شهرستان خدابنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مطالعه برای بررسی شاخصهای کمی و کیفی مکانیزاسیون شهرستان خدابنده، ابتدا اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت، محصولات و تعداد ماشینهای کشاورزی در شهرستان خدابنده با استفاده از منابع موجود در سازمانهای مربوطه جمع آوری شد. سپس با تکمیل پرسشنامه هایی و مصاحبه با کارشناسان و کاربران بخش کشاورزی، وضعیت موجود مکانیزاسیون با استفاده از شاخص های سطح مکانیزاسیون، ظرفیت اجرایی و ضریب بهره وری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه، ظرفیت اجرایی موجود شهرستان خدابنده برابر 223312 هکتار برآورد گردید، که از ظرفیت اجرایی مورد نیاز آن بیشتر بود و از لحاظ توان تراکتوری مشکلی نداشت. ظرفیت اجرایی توان اسب بخار توان تراکتوری مازاد  12211 اسب بخار می باشد و به مقدار331211تراکتوری موجود منطقه به میزان اسب بخاردر  1/21اسب بخار مازاد دارد). سطح مکانیزاسیون منطقه مقدار 21دستگاه تراکتور 613وجود دارد( معادل درصد 21 هکتار محاسبه شد و شاخص ضریب بهره وری در مقطع زمانی اوج عملیات زراعی شهرستان برابر محاسبه گردید

کلیدواژه‌ها