تحلیل تنش صفحه برش ایمنی در دروگرهای بشقابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این طرح به منظور محاسبه میزان تنش برشی در صفحه برش ایمنی یک نمونه دروگر بشقابی، ابتدا به طراحی و به SolidWorks وسیله مهندسی معکوس و طراحی مفهومی، قطعات مورد نیاز برای تحلیل در نرم افزار تحلیل شد. در نتایج حاصل از تحلیل ANSYS المان بندی شده و در نرم افزار HyperMesh کمک نرما فزار بیشینه مقدار تنش کششی در ،ST نرمافزاری بر اساس ضخامت چهار میلیمتر برای صفحه برش و برای فولاد 37 محل آسیب برابر 90 مگاپاسگال، بیشینه تنش فشاری برابر 80 مگاپاسگال و بیشینه تنش برشی برابر 70 مگاپاسگال به عنوان مولفه های اصلی تنش به دست آمد. همچنین برای همین ماده با ضخامت بهینه شده 2 میلیمتر، بیشینه تنش کششی محاسبه شده در محل آسیب برابر 185 مگاپاسگال به دست آمد و مشخص شد که قطعه با این ضخامت به حد گسیختگی خود می رسد. با در نظر گرفتن بیشینه نیروی به دست آمده برابر 3100 نیوتن و فاصله تکیه گاه تا 0 متر، بیشینه گشتاور برابر 480 نیوتن متر حاصل شد. در آزمایشگاه با انجام / مرکز صفحه برش ایمنی برابر 157آزمون پیچش برای قطعه مذکور گشتاور مورد نظر برای برش به میزان 670 نیوتن متر حاصل شد. با توجه به نتایج حاصل شده مشخص گردید المانبندی و تحلیل صفحه برش ایمنی در دروگرهای بشقابی به درستی انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها