طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین برداشت گل گاوزبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در حال حاضر 100 درصد برداشت گلگاوزبان بصورت دستی انجام میشود که هزینه بالای کارگری و زمان بر بودن مهمترین عامل محدود کننده توسعه کشت این گیاه میباشد. این پژوهش برای طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین برداشت گل گاوزبان انجام شد. برای طراحی و ساخت این ماشین از سازوکار جارو برقی الگوبرداری گردید اما با این تفاوت که به جای موتور برقی از یک موتور احتراقی استفاده گردید. در این مطالعه سازگاری ماشین با کلیه شرایط زراعی و غیرزراعی موجود همچون خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گیاه، سطح زیر کشت، نحوه کشت، عوامل محیطی وطبیعی مناطق رشد گیاه (ناهمواری ها) و غیره مدنظر قرار گرفت. به منظور ارزیابی ماشین و تعیین میزان کارآیی آن، ماشین در شرایط زراعی مختلف مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی نشان داد که کارکرد ظرفیت مزرعه ای 0 کیلوگرم برداشت گل در ساعت می باشد. لازم به ذکر است، میزان ظرفیت مزرعه ای متأثر از تراکم / 0 تا 4 / آن بین 3کشت، مهارت اپراتور، میزان ناهمواری های موجود در منطقه (میزان سهولت دسترسی به گیاه) و غیره است. براساس بررسی های به عمل آمده برای برداشت یک کیلوگرم گل گاوزبان به یک نفر – روز نیروی کارگری نیاز است. در حالی که با استفاده از این ماشین در روز به طور میانگین حدود سه و نیم کیلوگرم گل گاوزبان می توان برداشت نمود. بر اساس % مشاهدات انجام شده بر روی گل هایی که به صورت مستقیم از دهانه گل توسط این دستگاه برداشت شد حدود 5 آسیب مشاهده شد در سایر موارد هیچگونه آسیب جدی بر روی گل مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها