در دو سطح سرعت دورانی 350 و 700 دور MF399 ارزیابی عیوب پمپ هیدرولیک تراکتور در دقیقه با خوردگی 25 و 50 درصد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نگهداری و تعمیرات در صنعت و به خصوص ماشینها ضروری است. ماشینهای کشاورزی به علت کار در شرایط بار زیاد، زمینهای ناهموار، محیط آلوده به گردوخاک و دیگر شرایط سخت اقلیمی به برنامه نگهداری و تعمیرات دقیق، منظم، قطعات ومواد مصرفی با کیفیت خوب نیازمند می باشد. در غیر اینصورت هزینه نگهداری و تعمیرات بسیار زیاد خواهد شد و ماشینهای در تقویم زراعی مشخص، در دسترس و قابل استفاده نخواهد بود. تعمیرات پیشبینانه جزء روشهای مدرن تعمیرات است که صرفه اقتصادی بسیاری از نظر افزایش تولید و کاهش
آسیبهای جانبی و ثانویه به دستگاههای دیگر و خرابی ناگهانی خواهد داشت. بنابراین اعمال یک برنامه پایش وضعیت در واقع پیش بینی زمان دقیق خرابی، کاهش وقفه های زمانی در بهره برداری از ماشینهای کشاورزی، افزایش ایمنی، صرفه جویی های مالی و به طور کلی افزایش در راندمان برداشت محصول از واحد سطح را بوجود می آورد. آنالیز ارتعاشات قویترین و متداولترین روش برای تعیین و تشخیص عیوب سامانه های چرخدندهای است. استفاده از طیف فرکانسی مربوط به ارتعاشات اجزاء ماشینها به منظور تعیین میزان و محل عیب اجزاء یکی
از روشهای نوین در فرآیند اندازه گیری الکترونیکی ارتعاشات محسوب می شود. هدف از این تحقیق تعیین عیوب مربوط به اجزاء اصلی پمپ هیدرولیک تراکتور نظیر چرخدنده ها توسط آنالیز طیف فرکانسی ارتعاشات بدست آمده توسط سامانه اندازهگیری الکترونیکی ارتعاشات بود. به منظور اندازه گیری ارتعاشات یک میز آزمایشگاهی طراحی و اجزاء سامانه اندازه گیری، پمپ هیدرولیک تراکتور مسی فرگوسن 399 ، الکتروموتور بر روی آن نصب شد. آزمونها در دو سطح سرعت دورانی 350 و 700 دور در دقیقه برای محور ورودی پمپ هیدرولیک انجام گرفت. عیوب ایجاد شده بر روی دنده شامل خوردگی 25 و 50 درصد بر روی چرخدنده هرزگرد مربوط به پمپ اول و خوردگی انجام گرفت.(نتایج VT مدل 60 Vibrotest چرخ دنده هرزگرد مربوط به پمپ دوم بود. داده برداری توسط دستگاه 105 در تمامی سرعتهای دورانی با HZ تحلیل دادهها در حوزه فرکانس و زمان نشان داد شدکه فرکانس 5 الی افزایش خوردگی در چرخدنده، ارتعاشات در فرکانس بالاتر و دامنه ارتعاشی کمتر مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها