ارزیابی شاخصهای انرژی در باغهای پسته استان قزوین با استفاده از تحلیل پوششی دادهها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی و محاسبه شاخص های انرژی در تولید محصول پسته در باغهای استان قزوین و تعیین میزان کارایی واحدها در استان قزوین بود. برای انجام این تحقیق پرسشنامه هایی تنظیم شد که بین باغداران منطقه توزیع شد و به صورت حضوری مصاحبه از باغداران به عمل آمد. در مجموع از 20 واحد تولید پسته داده برداری انجام گرفت. به منظور تعیین میزان کارایی باغهای پسته از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین سهم مصرف انرژی برای تولید پسته در باغهای (DEA)16201 مگاژول انرژی به ازای هر هکتار برای / مورد مطالعه، مربوط به انرژی کود شیمیایی است به نحوی که 6 تولید این محصول مصرف شده است. بعد از کود شیمیایی بیشترین مصرف انرژی در باغهای پسته مربوط به 6/16201مگاژول انرژی به ازای هر هکتار مصرف شده است. نسبت انرژی برای تولید / انرژی آبیاری بود که72/10185 - مگاژول به دست / 0 کیلوگرم بر مگاژول و افزوده خالص انرژی 81 / 0، بهرهوری انرژی 026 / پسته 31 آمد. از 20 واحد باغ پسته مورد مطالعه در استان، 5 واحد کارا و 15 واحد دیگر ناکارا بودند. میانگین کارایی 0بود. / واحدهای ناکارا0/867

کلیدواژه‌ها