تشخیص آفت سوسک چهار نقطهای نخود به کمک پردازش تصویر و شبکه عصبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نظر به اهمیت تشخیص مکانیزه آفات گیاهان، در این پژوهش تشخیص آفت نخود توسط تکنیک پردازش تصویر با بهره گیری از شبکه های عصبی مصنوعی شبیه سازی شده است. بدین منظور تعدادی تصویر در ابعاد 18پیکسل از نخودهای سالم و آسیب دیده بعنوان تصاویر آموزش تهیه شده و پس از استخراج ویژگی آنها ×27 توسط موجک گابور، بعنوان داده های آموزشی به شبکه عصبی اعمال گردید. سپس برای تست شبکه، یک دسته از داده ها که در آموزش شبکه هیچ نقشی نداشته اند بعنوان داده تست به شبکه اعمال شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته اند. در این پژوهش از شبکه های عصبی پرسپترون و المن استفاده شد که شبکه پرسپترون نتایج بهتری نسبت به شبکه المن داشت

کلیدواژه‌ها