طراحی، ساخت و تحلیل ماشین کودپاش سانتریفوژ کود دامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی موجب تخریب ساختمان خاک و آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی شده است. یکی از روشهای بهبود کیفیت خاک و حذف آلاینده های ناشی از بکارگیری کود شیمیایی، استفاده از کودهای حیوانی است که مصرف آن نقش موثری در توسعه کشاورزی پایدار دارد. از مشکلات مهم در استفاده از کودهای حیوانی نحوه ی پخش آنها در سطح مزرعه است. بدین منظور در این پژوهش به طراحی و ساخت ماشین کودپاش سانتریفوژ کود دامی پرداخته شد. این ماشین به صورت کشیدنی بوده و توان خود را از تراکتور دریافت می کند. حجم مخزن این ماشین برابر 6 متر مکعب طراحی شد و عرض پاشش آن به بیش از 9 متر می رسد. توان مورد نیاز برای 52اسب بخار محاسبه شد که برای تامین این مقدار توان می توان از / 8 و 77 / آن به ترتیب برابر 1 PTO کشیدن و محور استفاده شد. پس از CATIAv تراکتورهای مرسوم در کشور استفاده کرد. در تحلیل سیستم اکسل ماشین از نرم افزار 5 مدل سازی اکسل و مشخص کردن جنس قطعات آن، مجموعه بارگذاری شده و به روش المان محدود تحلیل شد. مقدار 1 محاسبه شد. / تنش بیشینه به وجود آمده تحت شرایط بارگذاری، 139 مگاپاسکال و ضریب اطمینان برابر8/1 محاسبه شد

کلیدواژه‌ها