مدل سازی و تحلیل مکانیکی اجزا کولتیواتور مخصوص تراکتور دوچرخ با استفاده از روش اجزا محدود وsolid works simulation نرم افزار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در کشاورزی مکانیزه انواع مختلفی از کولتیواتورها جهت وجین و مبارزه با علفهای هرز طراحی شده است که دراین تحقیق حاضر یک نمونه وجینکن مخصوص، به منظور استفاده در باغستانهای متراکم و کوچک طراحی و(solid مورد ارزیابی قرار گرفت. قسمتهای مختلف کولتیواتور شامل بازوها، شاسی و تیغه ها در نرم افزار مورد تحلیل استاتیکی (solid works simulation) مدلسازی و سپس با استفاده از نرم افزار اجزامحدود works) و دینامیکی قرار گرفت که بیشترین میزان تنش به وجود آمده در کل مجموعه در قسمت اتصال بازوها به شاسی به 2876 مگاپاسکال مشاهده گردید. کمترین ضریب اطمینان به دست آمده برای مجموعه کولتیواتور به psi مقدار میزان 3.77 مشاهده گردید که این میزان ضریب اطمینان از دیدگاه طراحی منظقی به نظر می رسد و نشان می دهد که مجموعه طراحی شده می تواند در برابر بارهای اعمالی مقاوم باشد.

کلیدواژه‌ها