تعیین تعداد روزهای کاری مناسب جهت سمپاشی مزارع گندم در استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در استان قزوین هر ساله بدلیل عدم وجود یک تقویم زراعی و ماشینی صحیح جهت سمپاشی مزارع گندم ، زارعین متحمل هزینه های قابل توجهی می شوند. هدف از اجرای این تحقیق عبارت است از:
-1 جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص عوامل محدود کننده جهت سمپاشی
-2 تعیین محدودة مجاز عوامل محدود کننده جهت سمپاشی
-3 معرفی و تعیین محدودة زمانی جهت مبارزه با آفات، بیماریها و علفهای هرز کلیدی مزارع گندم
جهت سمپاشی هوایی و زمینی مزارع عوامل محدود کننده ای وجود دارد که در این تحقیق چهار عامل مهم محدود کننده یعنی بارندگی، باد، درجه حرارت و رطوبت نسبی در نظر گرفته شد و سپس محدوده مجاز هر یک از این عوامل تعیین گردید. ازآنجا که در این مطالعه توصیف وتحلیل داده های جمع آوری شده از جامعه (1370-1379) از ایستگاه هواشناسی منطقه - مورد مطالعه مد نظر بود، ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات ده ساله گردید. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات فوق هرماه به شش قسمت پنج روزه تقسیم گردید (ماههایی که 31 روزه می باشند ستون آخر آنها 6 روزه می باشد) وسپس با توجه به محدوده مجاز عوامل محدود کننده تعداد روزهای جهت تعیین حدود t کاری مناسب در هر ماه تعیین گردید با توجه به نوع فرضیه وجنس متغیرها از آزمون احتمالی میانگین ها استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد، روزهای مناسب کاری جهت سمپاشی24 روز و برای علفهای هرز پهن / 13 و 96 /67 ،14/ زمینی سن مادر، پوره سن و زنگ گندم با احتمال 95 درصد 14/75، 13/67 و 24/96 روز تخمین زده شده است. برای علفهای هرز پهن برگ، نازک برگ و شته روسی به ترتیب 25/73 و 24/7 و13/42 روز تخمین زده شده است

کلیدواژه‌ها