ارزیابی مدیریت شاخص های انرژی در مرغداری ها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(مطالعه موردی استان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سالانه انرژی زیادی در صنایع مختلف مصرف می شود. از جمله صنایع استفاده کننده انرژی صنعت مرغداری است. این تحقیق به منظور تعیین میزان انرژی نهاده های مصرفی در مرغداری های استان البرز و بررسی کارایی این مرغداری ها انجام شد. بیست واحد برای انجام این مطالعه انتخاب شد و پرسشنامه ها با حضور مرغداران تکمیل تحلیل شد. پس از جمع آوری اطلاعات نتایج تحقیق نشان داد که فقط DEA-Solver گردید و توسط نرم افزار چهار مرغداری کارا بودند. شش مرغداری مجهز به سیستم دانخوری اتوماتیک، نه مرغداری مجهز به سیستم دانخوری سنتی و پنج مرغداری نیز مجهز به سیستم دانخوری نیمه اتوماتیک می باشند. نسبت انرژی در واحدهایی بیشتر از سایر واحدها می باشد. به نحوی که سیستم های/ که مجهز به سیستم دانخوری اتوماتیک می باشند با 57/ 0 در مراتب بعدی قرار گرفته اند. 52/ 0 و نیمه اتوماتیک با نسبت انرژی 0/42 مجهز به دانخوری سنتی با نسبت انرژی
تمامی واحد های مورد مطالعه مازاد نیروی انسانی داشته اند. سیزده واحد از واحدهای مورد مطالعه مازاد انرژی ورودی الکتریسته داشته اند. در مورد انرژِی سوخت نیز بجز واحدهای کارا، همه واحدهای ناکارا مازاد انرژی سوخت داشته اند و برای کارا شدن حتما بایستی از میزان مصرف سوخت خود بکاهند. در م ورد انرژی استهلاک تجهیزات نیز چهار واحد ناکارا دارای مازاد انرژی می باشند که بایستی از آن بکاهند. نکته قابل توجه در این زمینه این است که هر سه واحد از چهار واحد ناکارا در این قسمت دارای سیستم دانخوری و آبخوری نیمه اتوماتیک هستند. در مورد خوراک مرغ نیز همه واحدهای ناکارا به نحوی با مشکل مازاد مصرف مواجهند و بایستی با تمهیداتی از جمله اتوماتیک کردن و یا تغییر در اندازه سالن های تولید این مسئله را برطرف نمایند

کلیدواژه‌ها