طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه تعیین عرض برش واقعی دروگر استوانهای به وسیله حسگرهای فراصوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یونجه یکی از مهمترین محصولات علوفهای در جهان است. این محصول در کشاورزی ایران و تامین علوفه مورد نیاز داخلی برای تامین خوراک دام و طیور نقش بسزایی دارد. بکارگیری کشاورزی دقیق و استفاده از سامانه های پیشرفته یکی از ابزارهای مدیریتی جدید در کشاورزی است. هدف کلی از طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه تعیین عرض برش واقعی دروگر استوانه ای به وسیله حسگرهای فراصوت در این پژوهش، ارائه راهکاری به منظور کاهش تلفات برداشت یونجه و جلوگیری از ترددهای بیش از اندازه در مزرعه است. در این راستا کلیه پارامترهای موثر در طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. سازوکار این سامانه متشکل از تعدادی مدار الکترونیکی است که در قالب امواج فراصوت، امواجی را از خود ساطع میکند که با برخورد به مانع انعکاس پیدا کرده و با بازخورد این امواج به حسگر، فاصله مورد نظر اندازه گیری میشود. با نصب سامانه بر روی پایه ای که در دروگر استوانه ای طراحی وتعبیه شد، تعداد 56 آزمون در حالت ایستا و در حین حرکت بر روی دروگر انجام گرفت. متغیرهای وابسته به این آزمون ارتفاع، سرعت و عرض برش دروگر استوانه ای می باشد. داده های به دست و بکارگیری طرح بلوکهای کاملا تصادفی با آزمون دانکن مورد ارزیابی قرار SPSS آمده با استفاده از نرمافزار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، سامانه نصب شده بر روی دروگر استوانه ای در حالت ایستا %0,97 و در حالت متحرک 6,64 % خطا را ثبت کرده است

کلیدواژه‌ها