تعیین احتمال روزهای کاری مناسب جهت عملیات کاشت ذرت در استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیقی برای تعیین تعداد روزهای مناسب کاری کاشت مکانیزه ذرت در استان قزوین در سال 1392 انجام پذیرفت. مهمترین عامل محدود کننده عملیات کشاورزی در تقویم زراعی برای تولید محصولات، زمان عملیات است که آن هم برای برخی از عملیات (از قبیل خاک ورزی) تابعی از میزان رطوبت خاک می باشد. مواردی که در این تحقیق برای تعیین تعداد روزهای کاری ماشین مورد ارزیابی قرار گرفتند عبارت بودند از: تعیین محدوده مجاز موثر بر تغییر عامل محدود کننده کاشت مکانیزه ذرت، تعیین برخی عوامل موثر بر تغییر عامل محدود کننده و برسی و تعیین احتمال وقوع تعداد روزهای مناسب برای کاشت مکانیز ه ذرت و جمع آوری آمار و اطلاعات هواشناسی سال های گذشته از مراحل دیگر انجام تحقیق بود.محدوده مجاز رطوبت خاک برای بافت خاک لوم رسی به گونه ای  14/5که قابلیت انجام عملیات را داشته باش درصد وزنی تعیین شد. در این محدوده، خاک قابلیت پذیرش 6/34 میلیمتر رطوبت (بارندگی) برای کاشت و 10/62میلیمتر برای برداشت در عمق انجام عملیات در هر نوبت بارندگی یا آبیاری را دارد. برخی عوامل تاثیرگذار بر تغییر رطوبت خاک عبارت است از: میزان و شدت بارندگی، وضعیت زهکشی خاک، درصد رطوبت موجود در هوا، تبخیر و تعرق، رواناب سطحی خاک، میزان و شدت تابش خورشید ( طول روز و شب)، درجه حرارت محیط، میزان پوشش گیاهی و بافت خاک می باشد. در محدوده زمانی کاشت 19/3 درصد بارندگی تبدیل به رواناب می شود. بنابراین حداکثر بارش مجاز در وضعیتی که خاک را ازحالت مناسب برای انجام عملیات ماشینی کاشت و برداشت خارج نکند به ترتیب 7/6 و 11/41 میلیمتر در هر متر نوبت بارندگی خواهد بود. برای خروج رطوبت اضافی بعد از این بارش ها برای عملیات کاشت پنج روز زمانلازم است. بنابر این تعداد روزهای کاری برای عملیات کاشت مکانیزه حدود 11/5 روز با اطمینان 95 درصد برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها