عوامل موثر بر بهره وری انرژی در روشهای مختلف خاک ورزی در کشت گندم آبی در استانهای فارس، خوزستان و اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

علت بکارگیری خاک ورزی حفاظتی در تهیه بستر بذر، علاوه بر حفظ حاصلخیزی خاک، کاهش مصرف انرژی و استهلاک ادوات و صرفه جویی در زمان اجرای عملیات می باشد . در این ارتباط شناسایی و به کارگیری مدیریت منابع و نهاده های متناسب با نوع خاک ورزی می تواند گام بزرگی در جهت استفاده بهینه از انرژی و افزایش بهره وری انرژی باشد . در این پژوهش علاوه بر تعیین میزان مصرف انرژی در روشهای مختلف خاک ورزی برای کاشت گندم در استان های فارس، خوزستان و اصفهان، به بررسی تاثیر عوامل مختلف بر بهره وری انرژی پرداخته شد . بدین منظمور تعدادی پرسشنامه در مزارع تحت خاک ورزی حفاظتی و مرسوم در شهرستانهای مختلف این مناطق توزیع گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشترین سهم مصرف انرژی مربوط به مصرف کود است؛ و بیشترین مقدار آن در استان خوزستان است. اما بیشترین مصرف انرژی در اسمتان های اصفهان و فارس مربوط  به آبیاری بوده است. همچنین مشخص شد متوسط بهره وری انرژی در استان های مذکور 15/. کیلوگرم بر مگاژول بود . بیشترین بهره وری انرژی در اقلیم سرد بدست آمد. بیشترین بهره وری انرژی در بافت های متوسط با ساختمان خوب و مواد آلی بالا حاصل شد . بیشینه بهره وری انرژی در روشهای مختلف مدیریتی بقایا، در روش حظف کل بقایای ایستاده همراه با روش آبیاری غرقابی بدست آمد

کلیدواژه‌ها