تاثیر نانو ذرات مس محلول در روغن موتور بر فشار کمپرس سیلندر و میزان گازهای خروجی از اگزوز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نانو تکنولوژی فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستمهایی در ابعاد کمتر از یک میکرومتر است (بین 1 تا 111 نانومتر)  که اثرات فیزیکی جدیدی از خود نشان می دهند. در این تحقیق نانو ذرات مس 61 نانومتری 10w40 با استفاده از همزن مکانیکی و امواج فراصوت به اندازه 20000ppm پراکنده سازی شد و به عنوان افزودنی به روغن بهران پیشتاز 10w40در یک لیتر موتور پژو پارس 1800 سی سی در مقادیر 100، 200،300 سی سی شده اضافه شد و میزان فشار کمپرس، آلایندگی و مصرف سوخت در شهر و در جاده بررسی شد. نتایج نشان داد که با استفاده از نانو روغن میزان فشار کمپرس سیلندر به اندازه 18/18 افزایش داشت و مصرف سوخت به اندازه 15/66 درصد کاهش در شهر و 20/6 درصد در جاده کاهش داشت. نتایج آزمون آلایندگی نشان داد نانو روغن مس تاثیر معنی داری در کاهش اکسیژن، مونو اکسیدکربن و افزایش دی اکسیدکربن داشت و بر میزان گازهای هیدرو کربن نسوخته تاثیر معنی داری نداشت.

کلیدواژه‌ها