امکان سنجی کاربرد کشاورزی دقیق در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در پژوهش حاضر به امکان سنجی کاربرد و توسعه کشاورزی دقیق در ایران از دیدگاه متخصصمان این حوزه پرداخته شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که از طریق پست در اختیار افراد قرار گرفت. جامعه آماری شامل 500نفر از متخصصان علوم کشاورزی و آشنا با کشاورزی دقیق بود. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از آمار توصیفی استفاده شد . نتایج نشان داد که از دیدگاه 64درصد جامعه آماری، شرایط کشور برای توسعه کشاورزی دقیق تقریبا مناسب اسمت . براساس نتایج پژوهش، تعریف کشاورزی دقیق، اهداف، ضرورت توسعه و علل عدم پذیرش کشاورزی دقیق در ایران تعیین شد

کلیدواژه‌ها