بررسی عوامل موثر بر ضایعات سیب زمینی مطالعه موردی: (شهرستان فریدن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به ضرورت افزایش تولید محصولات کشاورزی در ایران و جهان، افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت به دلیل وجود محدودیتهای منابع آبی و همچنین محدودیت زمینهای دارای پتانسیل کشت، امکان پذیر نیست. بنابراین برای افزایش تولید محصولات کشاورزی به ویژه افزایش تولید سیب زمینی باید بهره وری از عوامل تولید به ویژه آب و خاک را افزایش و ضایعات محصولات کشاورزی را تا حد ممکن کاهش داد. به همین منظور هدف اصلی در پژوهش حاضر ((بررسی عوامل موثر بر ضایعات سیب زمینی و ارائه پیشنهاداتی برای حل این موضوع در شهرستان فریدن)) می باشد، که به روش پیمایشی انجام شده است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کشاورزان شهرستان فریدن است(N=14000) که بر اساس فرمول کوکران 200 نفر به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شد، که روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه آن توسط اعضای هیات علمی و کارشناسان مربوطه تایید گردید و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ 88/.-74/. تایید گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد بیشترین میزان ضایعات سیب زمینی در مرحله پس از برداشت و انبارداری است و مهمترین دلیل ضایعات سیب زمینی نیز در منطقه مورد مطالعه عدم وجود کارخانجات فراوری سیب زمینی در منطقه، ناهماهنگی بین میزان نیاز کشور و میزان تولید سیب زمینی و مازاد بودن تولید آن در منطقه و کشور، عدم استفاده بهینه از کودهای شیمیایی و آفات کشها، تولید بیش از حد سیب زمینی و عدم رعایت تناوب کشت(کشت تک محصولی) و نامناسب بودن مواد اولیه بسته بندی سیب زمینی عنوان شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی نوع عوامل موثر بر ،R بودن مواد اولیه بستهبندی سیبزمینی عنوان شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی نوع R ضایعات سیب زمینی در 5 عامل کلی (عوامل تبدیلی– اقتصادی، فنی-زراعی، بازاری، تولیدی، آموزشی-سازمانی)بسته بندی شدند که در مجموع این عوامل 68/890 درصد از واریانس کل را تعیین نمود

کلیدواژه‌ها