پایش وضعیت مکانیزم نگهدارنده کلاچ تراکتور مسی فرگوسن 281 به کمک آنالیز ارتعاشی و ANFIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق سیستم استنتاج تطبیقی فازی (ANFIS) عنوان سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای بررسی تشخیص عیوب مکانیزم نگهدارنده کلاچ تراکتور مسی فرگوسن 285 اعمال گردید. شرایط مکانیزم نگهدارنده شامل 1000و 1500 ،2000 دور در دقیقه و دو وضعیت مختلف نصب سنسور به صورت عمودی و افقی انجام گرفت. طیف ارتعاشی حوزه  زمان و فرکانس از داده های ارتعاشی به دست آمد. پارامتر آماری از سیگنال های ارتعاشی در حوزه ی فرکانس و زمان به عنوان منابع ویژگی ها به منظور تشخیص عیوب انتخاب شدند. پس از اعمال فیلترینگ ویژگی ها  نهایتاً سه ویژگی برتر به عنوان بردارهای ورودی به  ANFIS بررسی شد. اعتبار عملکرد سیستم با اعمال مجموعه داده های آزمایشی و آموزشی پس از محاسبه پارامتر های آماری در مدل ANFIS به دست آمد. سیستم ارائه شده به خوبی نتوانست عیب مربوط به کاسه نمد را تشخیص دهد. اما بدون در نظر گرفتن داده های ارتعاشی اخذ شده از کاسه نمد در طبقه بندی، دقت طبقه بندی کلی حاصل از ANFISبرابر با 99/14 درصد در وضعیت نصب سنسور به صورت عمودی و مقدار 100 درصد در وضعیت سنسور به صورت افقی بود. نتایج نشان داد که سیستم حاضر می تواند به عنوان یک سیستم تشخیص عیب هوشمند در عمل مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها