مصرف انرژی برای تولید گندم و جو در سیستم مکانیزه و مقایسه ان با سیستم سنتی در شهرستان ماکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی