برآورد هزینه تعمییرات تراکتورها با استفاده از مدل سازی ریاضی در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی