طراحی، ساخت و ارزیابی صدا خفه کن اگزوز تراکتور مسی فرگوسن مدل 399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سامانه اگزوز، گازهای سوخته شده را از محفظه احتراق موتور به جو انتقال می دهد و صدای موتور را در صدا خفه کن لوله خروجی اگزوز کاهش می دهد. گازهای خروجی از طریق یک لوله، خودرو را ترک می نمایند. در این تحقیق یک صدا خفه کن اگزوز تراکتور مسی فرگوسن مدل 399 طراحی و ساخته شد و پس از آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت. سامانه اگزوز در یک موتور خودرو شامل مانیفولد دود، لوله اگزوز، صدا خفه کن و لوله دود پخش کن انتهایی است. برای کاستن از سرعت گازهای خروجی موتور و در نتیجه کاهش صدای موتور، از صدا خفه کن استفاده می شود. صدا خفه کن طوری طراحی می شود که گازهای خروجی موتور در آن به آهستگی انبساط یافته و نیز به اندازه کافی از انرژی حرارتی آن کاسته شود. طراحی صدا خفه کن از نظر شکل و محفظه در حذف فشار منفی و صداهای ناهنجار تأثیر مهمی دارد. در طراحی و ساخت این صدا خفه کن، ماده پشم سنگ که یک عایق صوتی و کاهنده صدا است به کار برده شد و پس از آزمون و ارزیابی، نتیجه نشان داده شده حاکی از آن بود که شدت صدای خروجی از صدا خفه کن می تواند تا میزان15 dB(A) نسبت به طرح استاندارد فعلی صدا خفه کن اگزوز تراکتور مسی فرگوسن مدل 399 کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها