بررسی بهترین روش سوزن زنی توتون بارلی با استفاده از دستگاه ماشین دوخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور مطالعه و بررسی بهترین روش سوزنزنی توتون بارلی با استفاده از دستگاه ماشین دوخت تحقیقی در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با به کارگیری سه عامل طول نخ در 4 سطح (1،2، 5/2 و 3متر)،( محل دوخت در دو سطح) دمبرگ و بین دمبرگ و پهنک برگ و چین های مختلف برداشت در 3سطح (چین1، چین2، چین3) با 24 تیمار و در سه تکرار در سال 1390 در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش استان مازندران اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی عبارتند از هزینه های کارگری برای سوزنزنی و جور و دسته بندی، میزان ریزش برگ بودند. تجزیه واریانس نشان داد که هزینه های کارگری برای سوزنزنی و جور و دسته بندی تحت تاثیر اثر طول نخ و چین های مختلف برداشت قرار گرفته و اختلاف آنها از نظر آماری در سطح 1 درصد معنی دار بود. همچنین مقایسه میانگین اثرات متقابل طول نخ در محل دوخت در چین نیز نشان داد که طول نخ 3 متری و محل دوخت بین دمبرگ و پهنک در چین سوم کمترین زمان و هزینه کارگری برای سوزنزنی به خود اختصاص داد

کلیدواژه‌ها