ترسیم وضعیت مطلوب ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در مطالعه حاضر، وضعیت مطلوب ماشینهای خودگردان کشاورزی در کشور ترسیم شد. بدین منظور ابتدا،وضعیت موجود ماشین های خودگردان در ده استان کشور به روش اسنادی تحلیل شد. جامعه آماری شامل کلیه متخصصان، اساتید دانشگاه، کارشناسان، تولیدکنندگان و ذی نفعان مرتبط با حوزه ماشین های خودگردان بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. چالش های فراروی توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور تعیین شده و راه کارهای لازم به منظور رفع چالشها به روش مطالعه اسنادی، پرسش نامه و اجماع نظر نخبگان به دست آمد. به منظور تطبیق وضعیت مطلوب (تدوین نقشه راه توسعه) ماشین های خودگردان کشاورزی با برنامه پنجم توسعه کشور، تکالیف مربوط به ماشین های خودگردان کشاورزی از متن برنامه پنجم استخراج شد. سپس محورهای اصلی نقشه راه  براساس تلفیق راه کارهای توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی با رئوس تکالیف برنامه پنجم توسعه تبیین و برای هر یک از برنامه ها و پروژه های مرتبط زیربرنامه هایی تعریف شد. پس از جمع بندی و تلفیق یافته ها، شاخص های مؤثر بر توسعه ماشین های خودگردان تعریف و مقادیر کمی برای وضعیت موجود ومطلوب آنها تعیین گردید.
 

کلیدواژه‌ها