بررسی و تعیین شاخصهای انرژی و اقتصادی باغات پرتقال (مطالعه موردی:شهرستان ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کشاورزی یک فرایند تبدیل انرژی است.در این فرایند انرژی نوری خورشید، فراورد های سوخت های فسیلی و الکتریسیته، به غذا و الیاف مورد نیاز انسان تبدیل می گردد.به طور کلی مطالعه حاضر برای بررسی وضعیت شاخص های انرژی و اقتصادی باغات پرتقال شهرستان ساری و ارائه راهکارهای مناسب به منظور بهبود و افزایش کارایی آن انجام گرفت.برای جمع آوری آمار و اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش از دو روش میدانی و اسنادی استفاده شد.برای تحلیل داده ها از یک روش مدل رگرسیون خطی استفاده شد.نتایج نشان داد که: کل انرژی مورد نیاز برای تولید پرتقال 294/28237 مگاژول بر هکتار بود. میزان کارایی انرژی، بهره وری انرژی و انرژی خالص به ترتیب59/1، 38/. کیلوگرم بر مگاژول و 296/16643 مگاژول بر هکتار بدست آمد. در این محصول انرژی تجدید ناپذیر سهم بیشتری از انرژی را نسبت به انرژی تجدید پذیر به خود اختصاص داد. همچنین کل هزینه های بدست آمده در تولید پرتقال از زمان کاشت تا بعد باردهی 7/8438866 تومان بر هکتار و سود (نسبت فایده به هزینه) 68/1برآورد شد. نتایج نشان داد که بیشترین مصرف انرژی در تولید این محصول در شهرستان ساری مربوط به مصرف کودهای شیمیایی می باشد که با مدیریت صحیح می توان مصرف انرژی را کاهش و کارایی را افزایش داد

کلیدواژه‌ها