بررسی و تعیین میزان شاخص های انرژی تولید خیار گلخانهای به روش تحلیل پوششی دادهها در استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و محاسبه شاخص های انرژی در تولید محصول خیار گلخانه ای و تعیین واحدهای کارا و ناکارا در استان قزوین بود.برای انجام این پژوهش پرسشنامه هایی تنظیم شد که بین گلخانه داران منطقه توزیع شد.نحوه تکمیل پرسشنامه ها به صورت پرسش شخص به شخص بود.در مجموع از 25 واحد تولید محصولات استفاده (DEA) گلخانهای داده برداری انجام گرفت. به منظور تعیین کارایی گلخانه ها از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شد.نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین سهم مصرف انرژی برای تولید خیار در گلخانه های خاکی، مربوط به انرژی سوخت است به نحوی که 64981 مگاژول انرژی به ازای هر هکتار برای تولید این محصول مصرف شده است. بعد از سوخت بیشترین مصرف در همه گلخانه ها مربوط به انرژی الکتریسیته(برق) است که 23841 مگاژول انرژی به ازای هر هکتار مصرف شده است. نسبت انرژی برای تولید خیار گلخانهای 48/. ، بهره وری انرژی 61/0 کیلوگرم بر مگاژول  و افزوده خالص انرژی 4/73452 مگاژول به دست آمد.از 25 گلخانه استان،6 گلخانه کارا و 19 گلخانه خیار دیگر ناکارا بودند. میانگین کارایی واحدهای ناکارا 87/. درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها