مطالعه برخی خواص فیزیکی انواع مغز دانه گلرنگ (مورد کشت در استان مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خواص فیزیکی دانه های گلرنگ مانند سایر دانه های روغنی، برای طراحی ادوات انتقال، برداشت، تهویه، خشک کن، مرتب سازی، پوست گیری و پردازش ضروری است.هدف از این مطالعه بررسی اثر رقم بر برخی خواص فیزیکی مغز دانه های گلرنگ مورد کشت در استان مرکزی می باشد.بررسی خواص فیزیکی مغز 4 نوع رقم دانه های گلرنگ(گلدشت، پدیده، پی اس و اصفهان 28 ) در سطح رطوبت اولیه(5/5 درصد بر پایه تر) نشان داد که اثر رقم دانه گلرنگ بر طول، درصد کرویت و شاخص حالت مغز دانه ها در سطح 1٪ و بر ضخامت و قطر حسابی مغز دانه ها در سطح 5٪ معنی دار است.پهنا و قطر هندسی مغز دانه ها به ترتیب در حدود 3 میلیمتر و 6/3 میلیمتر بدست آمد.ابعاد هندسی مغز دانه رقم اصفهان28 بیشتر از سایر ارقام است.بیشترین و کمترین درصد کرویت و شاخص حالت بترتیب در رقم پی اس و رقم اصفهان 28 مشاهده شد

کلیدواژه‌ها