بررسی شاخص های انرژی برای تولید خیار در شهرستان بروجن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از اهداف مهم کشاورزی پایدار افزایش راندمان مصرف انرژی با در نظر گرفتن مسایل زیست محیطی است.در این تحقیق مصرف انرژی برای تولید خیار در شهرستان بروجن مورد بررسی قرار گرفته است.داده های مرتبط با میزان مصرف نهاده ها و میزان محصول تولیدی در قالب پرسشنامه هایی و به صورت مصاحبه حضوری از چندین کشاورز محلی خیار به صورت تصادفی جمع آوری شد.نتایج نشان داد که میزان انرژی مصرفی در تولید خیار 290/7 گیگاژول در هکتار، انرژی تولیدی 48 گیگاژول در هکتار، نسبت انرژی تولیدی به مصرفی17٪ و بهره وری انرژی21٪ می باشد. از کل انرژی مصرفی، حدود 90 درصد آن از منابع انرژی تجدید پذیر و 10 درصد آن بصورت انرژی های تجدید ناپذیر بوده است.از مجموع انرژی ورودی محاسبه شده، انرژی مصرفی آبیاری با 56/83 درصد سهم از کل انرژی مصرفی در تولید خیار، بیشترین مصرف انرژی را به خود اختصاص داد.بذر و ماشین ها به ترتیب 001/. درصد و 22٪ درصد سهم از کل انرژی مصرفی ، کمترین مصرف را داشتند.

کلیدواژه‌ها