تحلیل اثر انرژی و اکسرژی در یک خشک کن خورشیدی با هوای اجباری برای ورقه های نازک گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در تحقیق حاضر تحلیل انرژی و اکسرژی محفظه خشک کن خورشیدی آزمایشگاهی با هوای اجباری برای ورقه های نازک گوجه فرنگی صورت گرفته است. خشک کردن در ضخامت های 5 میلیمتر و 7 میلیمتر و در دو سرعت 0.5 متر بر ثانیه و 1 متر بر ثانیه صورت پذیرفت.در شرایط آزمایش درجه حرارت محیط بین 22 درجه سلسیوس تا 36 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی محیط بین 14 درصد تا 50 درصد و میزان تابش خورشیدی بین 150وات بر متر مربع تا 850 وات بر متر مربع متغییر بود.با استفاده از قوانین اول و دوم ترمودینامیک اثر متغیرهای خشک شدن روی مصرف انرژی، نسبت مصرف انرژی، اتلاف اکسرژی و بازده اکسرژی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که سرعت بالاتر هوای عبوری و کاهش ضخامت، نسبت مصرف انرژی و تلفات اکسرژی سیستم را کاهش و میزان بازده اکسرژی، مصرف انرژی سیستم را افزایش می دهد

کلیدواژه‌ها