ارزیابی شاخص های انرژی در گاوداریهای گوشتی استان قزوین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی و محاسبه شاخص های انرژی در گاوداری های گوشتی استان قزوین و تعیین میزان کارایی این واحدها در استان قزوین بود.برای انجام این تحقیق پرسشنامه هایی تنظیم شد و به صورت حضوری مصاحبه از دامداران به عمل آمد. در مجموع از 20 واحد پرورش گاو گوشتی داده برداری انجام گرفت. به منظور تعیین استفاده شد. دوره پرواربندی (DEA میزان کارایی گاوداری های گوشتی استان قزوین از روش تحلیل پوششی داده ها گوساله در استان قزوین معمولاً بین 10 تا 12 ماه است. وزن شروع پرواربندی بین 140 تا 180 کیلوگرم است و وزن کشتار بین 450 تا 500 کیلوگرم می باشد. بررسی شده شامل 1019راس گوساله بود. محاسبات برای یک دوره یک ساله پرواربندی در 1393-1394واحدهای انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین سهم مصرف انرژی در گاوداری های مورد مطالعه، مربوط به خوراک دام بود. به نحوی که 468/22 گیگا ژول انرژی مصرف شد. بعد از خوراک دام بیشترین مصرف انرژی در گاوداریهای گوشتی مربوط به سوخت بود که 49/51 گیگا ژول انرژی مصرف شد. نسبت انرژی برای گاوداری های مورد مطالعه 152/0، بهره وری انرژی012/. کیلوگرم بر مگاژول و افزوده خالص انرژی 407/25 گیگا ژول به دست آمد. از 20 واحد مورد مطالعه در استان، 4 واحد کارا و 16 واحد دیگر ناکارا بودند.میانگین ناکارایی واحدهای ناکارا در این تحقیق 69/82 بود

کلیدواژه‌ها