تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر میزان ترکیبات فنلی و خصوصیات فیزیک وشیمیایی روغن سیاه دانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بیش از 90 درصد روغن مصرفی کشور از خارج از ایران تأمین می‌شود. بنابراین افزایش سطح زیر کشت و کشت دانه‌های روغنی جدید، دو رویکرد مهم در دست‌یابی به تامین روغن مورد نیاز کشور می‌باشد. در این تحقیق اثر سرعت دورانی پرس مارپیچی روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن تهیه شده از سیاه‌دانه، شامل کارایی فرایند استخراج، اندیس پراکسید، ضریب شکست، ترکیبات فنلی کل، دانسیته و اندیس رنگ روغن‌ها با استفاده از طرح کاملاً تصادفی و با سه سطح سرعت دورانی پرس مارپیچی (11، 33 و 57 دور در دقیقه) و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که زمانی که سرعت دورانی پرس 11 دور در دقیقه بود کارایی فرایند استخراج با میانگین 85/54 درصد بیشترین کارایی فرایند استخراج را به خود اختصاص داد. با افزایش سرعت دورانی پرس اندیس پراکسید، ترکیبات فنلی کل، دانسیته و شاخص رنگ نمونه‌ها افزایش یافت. نتایج همچنین نشان داد که سرعت دورانی پرس بر میزان ضریب شکست روغن حاصله تاثیر معنی‌دار نداشت

کلیدواژه‌ها