تاثیر مساحت و روش تولید بر میزان مصرف و شاخص‌های انرژی در تولید پسته (مطالعه موردی: شهرستان قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روز افزون غذا برای جمعیت رو به رشد کره زمین و فراهم کردن مواد غذایی کافی و مناسب، به میزان زیادی وابسته به مصرف انرژی می­باشد.نگرانی­های مربوط به حفاظت از سوخت­های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه­ای منجر به افزایش تحقیقات بر روی توازن انرژی در سیستم­های تولید گیاهان زراعی شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است، چون نتایج آن برای برنامه­ریزان، دست اندرکاران سیاست­های توسعه کشاورزی کشور قابل استفاده می‌باشد. این تحقیق در شهرستان قزوین و در باغات سنتی و نیمه­ مکانیزه پسته انجام شد. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز پرسش­نامه­ های مقدماتی طراحی شد که برای پیش آزمون اولیه در مصاحبه با تعدادی باغدار در منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر مساحت و روش تولید بر انرژی نهاده، ستانده و شاخص­های انرژی در سطح یک درصد معنی­ دار بود. مجموع کل انرژی نهاده در باغات سنتی در مساحت مزرعه کمتر و بیشتر از 1 هکتار به ترتیب 29943 و 25773 مگاژول در هکتار و در باغات نیمه­ مکانیزه در مساحت مزرعه کمتر و بیشتر از 10 هکتار به ترتیب برابر 37906 و 31061 مگاژول در هکتار بود. انرژی ستانده نیز به ترتیب 12625، 9558، 20295 و 12756 مگاژول در هکتار بود. در تمامی باغات، بیشترین میزان مصرف انرژی مربوط به نهاده سم و کود شیمیایی بود. انرژی سوخت نیز پس از آن در رتبه بعدی قرار گرفت. بیشترین مقدار کارایی انرژی و بهره­ وری انرژی به ترتیب، 54/0 و 045/0 کیلوگرم بر مگاژول در باغات نیمه­ مکانیزه با مساحت کمتر از 10 هکتار بود.

کلیدواژه‌ها