تاثیر کاربرد زئولیت بر کلزا تحت شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری (4/1، 4، 7 و 10 دسی­زیمنس بر متر) و زئولیت (0، 3، 6 و 9 تن بر هکتار) بر کلزای پائیزه، آزمایشی در فصل زراعی 94-1393 در منطقه گرگان انجام شد. نتایج نشان داد که طول غلاف در تمام سطوح زئولیت و شوری نسبت به تیمار شاهد به میزان حدود سه درصد به ترتیب افزایش و کاهش داشت. بیشترین افزایش ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و عملکرد بیولوژیکی در سطح کاربرد 9 تن بر هکتار زئولیت به ترتیب با 11، 6، 3 و 12 درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد) مشاهده شد. در عین حال بیشترین مقدار وزن هزار دانه، عملکرد و کارایی مصرف آب دانه و عملکرد و کارایی مصرف آب روغن به ترتیب با حدود 12، 11 و 17 درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد در سطح کاربرد 6 تن بر هکتار زئولیت بدست آمد. سطوح مختلف شوری تعداد دانه در غلاف را بین دو تا چهار درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش داد. بر خلاف انتظار، سطوح شوری 7 و 10 دسی­زیمنس بر متر موجب افزایش تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد و کارایی مصرف آب دانه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد و کارایی مصرف آب روغن گردید که البته با نتایج برخی پژوهش­ها همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها