استفاده از سیستم هوشمند کنترل مراحل عمل‌آوری بر خصوصیات کمی و کیفی توتون در گرمخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عمل­آوری توتون یک مرحله مهم برای سیستم تولید توتون است. جهت دست یابی به کیفیت بالا و کاهش هزینه­ های تولید وسایل کنترل اتوماتیک برای مراحل عمل آوری استفاده شده اند و چند نوع از کنترل کننده­های اتوماتیکی در حال حاضر قابل دسترس هستند. با توجه به افزایش هزینه های کارگری،  به منظور کاهش نیروی کار و حجم کار مورد نیاز در فرآیند فرآوری، کاهش مصرف سوخت و افزایش سود کشت توتون استفاده از این سیستم ضروری است. این مطالعه برای استفاده از سیستم کنترل هوشمند مراحل عمل­آوری در مقایسه با روش سنتی(دستی) بر ویژگی های کیفی، هزینه های تولید و کارگر، صرفه جویی زمان  در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در سال 1393 برای اولین بار اجرا شد. برگ­ها در 4 چین با 3 تیمار عمل­آوری شدند. این سیستم دارای سه مرحله، دستی، اتوماتیک و نیمه اتوماتیک بود. فرآیند عمل­آوری توتون به چهار مرحله تقسیم گردید. افزایش ایمنی، ذخیره اطلاعات در حافظه، واکنش به آلارم تعریف شده، ارسال پیام کوتاه به از کار افتادن فن و مشعل در سیستم قابل کنترل است. نتایج نشان داد که استفاده از سیستم کنترل هوشمند در مراحل عمل­آوری توتون موجب کاهش تعداد نیروی کار، صرفه جویی زمان (60-160 ساعت) و افزایش کیفیت توتون (20-30 درصد) گردید. این سیستم را می­توان برای کنترل دما و رطوبت در سایر محصولات کشاورزی استفاده کرد

کلیدواژه‌ها