تحلیل دینامیکی مکانیزم لنگ - لغزنده موتور ملی EF7 به کمک نرم‌افزار AVL EXCITE و صحه‌گذاری با توسعه 1 کدنویسی در Matlab

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 با توجه به گسترش استفاده از موتورهای مختلف با مورد کاربرد متنوع و به منظور بهبود و اصلاح قطعات آن، دانستن شرایط کاری و نیروهای اعمال شده بر آن‌ها جزء پارامترهای اولیه در طراحی محسوب می‌شوند. یکی از اجزای اصلی موتور، مکانیزم لنگ-لغزنده آن می‌باشد که در آن حرکت رفت و برگشتی پیستون به حرکت دورانی میل‌لنگ تبدیل می‌گردد. به منظور بررسی وضعیت دینامیکی موتور و تعیین نیروهای اعمال شده بر قسمت‌های مختلف مکانیزم، نیاز به برنامه‌ای می‌باشد که از طریق آن بتوان پارامترهای دینامیکی مربوط به مکانیزم را در سرعت و شتاب لحظه‌ای و در زوایای مختلف میل‌لنگ محاسبه نمود. به همین منظور در این تحقیق تحلیل سینتیکی سینماتیکی مکانیزم لنگ لغزنده انجام شد و برنامه آن توسط نرم‌افزار Matlab توسعه داده شد. به منظور صحه‌گذاری نتایج این تحلیل شبیه‌سازی موتور در نرم‌افزار تخصصی AVL EXCITE انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین نتایج کد نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB  و نرم‌افزار AVL EXCITE تطابق خوبی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها