تعیین روند مصرف انرژی جهت تولید محصولات باغی (مطالعة موردی: شهرستان بوئین زهرا استان قزوین )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش روند انرژی مصرفی برای تولید چهار محصول باغی، پسته، هلو، شلیل و سیب درختی بعنوان محصولات باغی عمده شهرستان بوئین زهرا مورد بررسی قرار گرفت. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز پرسش   نامه­های مقدماتی طراحی شده که برای پیش آزمون اولیه در مصاحبه با تعدادی باغدار در منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد در باغات با مساحت کمتر و بیشتر از 5/0 هکتار بیشترین میزان مصرف انرژی برای تولید هلو بود(به ترتیب برابر 19146 و 35648 مگاژول در هکتار). انرژی ستانده نیز در تولید سیب بیشترین مقدار را دارا بود (به ترتیب برابر 48800 و 56120 مگاژول در هکتار). انرژی سوخت و کود بیشترین سهم را در مصرف انرژی ورودی بخود اختصاص داده­اند. در باغات با مساحت کمتر از 5/0 هکتار انرژی معادل مصرف سوخت در تولید هلو، سیب، شلیل و پسته به ترتیب برابر 6300 ، 5100، 3600 و 3458 مگاژول در هکتار (به ترتیب 33، 22، 29 و 22 درصد کل مصرف انرژی ورودی) بود. انرژی کود نیز به ترتیب برابر 5800 ، 5360، 4800 و 4638 مگاژول در هکتار(به ترتیب 30، 33، 27 و 30 درصد کل مصرف انرژی ورودی) بود. در باغات با مساحت بیشتر از 5/0 هکتار وضعیت مصرف انرژی به لحاظ ورودی و خروجی تا حدی متفاوت از باغات با مساحت کمتر از 5/0 هکتار بود. بیشترین میزان مصرف انرژی مربوط به کودهای شیمیایی و بیولوژیکی بود. این مقدار در تولید هلو، شلیل، سیب و پسته به ترتیب برابر 12300، 11560، 11680 و 8600 مگاژول در هکتار (به ترتیب 34، 33، 36 و 32 درصد کل مصرف انرژی ورودی) بود.

کلیدواژه‌ها