بهینه سازی و بررسی اثر کمپوست بر ویژگی های شیمیایی خاک و عملکرد گیاه شوید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بهینه­سازی و بررسی اثر کمپوست بر ویژگی­های شیمیایی خاک و عملکرد گیاه شوید، تحقیقی در سال ۱۳۹۲ در آزمایشگاه بیوسیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران انجام شد. آزمایش‌ها در قالب طرح آماری مخلوط انجام گردید. ترکیب­های مختلف سه دسته ماده اولیه برای تولید کمپوست شامل پوست میوها و سبزیجات، شاخه و برگ گیاهان و سایر مواد آلی موجود در زباله منازل مسکونی بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. شوری، مقدار پتاسیم، مقدار نیتروژن و وزن خشک گیاه شوید (رشد یافته در تیمارهای مختلف کمپوست تولیدی) بعنوان  متغیرهای وابسته در این تحقیق در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که ترکیب های مختلف مواد اولیه در تولید کمپوست بر کیفیت و خواص شیمیایی کمپوست و عملکرد  گیاه شوید تاثیر معنی داری داشته و بهترین سناریو در ترکیب مواد اولیه برای گیاه شوید با توجه به اهداف بیشینه کردن عملکرد، عناصر مغذی در کمپوست، بکارگیری از همه مواد اولیه  و در نهایت مطلوبیت تابع هدف، و همچنین کمینه کردن شوری کمپوست تولیدی ترکیب 65.6 درصد از پوست میوه و سبزیجات و 34.4 درصد از شاخ و برگ گیاهان حاصل از زباله های شهری توصیه گردید.
 

کلیدواژه‌ها