مطالعه عددی تاثیر فشار و زمان پاشش سوخت بر عملکرد یک موتور دیزل با استفاده از سوخت‌ بیودیزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

      در این تحقیق، توسط نرم‌افزار KIVA3V یک مدل عددی برای پیش‌بینی احتراق یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل در فشارها و زمان‌های پاشش مختلف ارائه شد. برای مدل کردن اثر اغتشاش درون سیلندر از مدل اغتشاش RNG استفاده شده است. نتایج مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی اعتبارسنجی شدند. مقایسه مقادیر فشار درون سیلندر موتور و روند نمودارهای فشار درون سیلندر نسبت به زاویه میل‌لنگ با نتایج تجربی نشان داد که تطابق خوبی میان نتایج تجربی و نتایج پیش‌بینی شده با مدل عددی وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشینه فشار درون سیلندر موتور در حالت استفاده از سوخت بیودیزل با افزایش فشار و جلو افتادن زمان پاشش بیشتر می‌شود. در ضمن در این شرایط میانگین دمای درون محفظه احتراق افزایش می‌یابد. کاهش فشار پاشش و عقب انداختن زمان پاشش نتیجه‌ای عکس حالت قبل دارد. افزایش فشار پاشش باعث بهبود نفوذ افشانه درون محفظه احتراق می‌شود.

کلیدواژه‌ها