تعیین مشخصه های فیزیکی و مدل سازی رگرسیونی جرم و حجم پرتقال رقم محلی دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تعیین مشخصه های فیزیکی و مدل سازی رگرسیونی جرم و حجم پرتقال رقم محلی دزفول

حسن مسعودی1* و عباس روحانی2

1-      استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
2- استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
در این پژوهش 100 نمونه تصادفی از میوه پرتقال (رقم محلی دزفول) پس از برداشت از باغ به آزمایشگاه منتقل شده و اندازه­گیری­های مختلفی برای تعیین مشخصه­های فیزیکی اصلی شامل سه بعد هندسی، جرم میوه ، حجم میوه و سطح تصویر میوه انجام شد. نتایج تجزیه واریانس داده­های آزمایشگاهی نشان داد که در مدل اول بین جرم و حجم پرتقال و سه بعد ارتفاع (h)، پهنا (w) و ضخامت (t) آن رابطه معنی­داری در سطح یک درصد وجود دارد. مقادیر ضرایب تبیین (R2) معادلات رگرسیونی تخمین جرم و حجم پرتقال برحسب ابعاد سه­گانه آن نشان داد که معادلات ارائه شده می­توانند 97/95 و 01/98 درصد تغییرات جرم و حجم پرتقال را به ترتیب توجیه نمایند. در مدل رگرسیونی دوم، ضریب همبستگی پیرسون بین سطح تصویر با جرم و حجم به ترتیب برابر با 979/0 و 966/0 بدست آمد. این همبستگی در سطح احتمال یک درصد معنی­دار شد. در مقایسه عملکرد دو مدل رگرسیونی ارائه شده در این پژوهش با یکدیگر، بر اساس کوچکی شاخص­های RMSE و MAPE و بزرگی EF ، عملکرد مدل F(h,w,t) بهتر از مدل F(A) بود. مقادیر ضریب تبیین (R2) معادلات رگرسیونی ارائه شده بیانگر دقت بالای این معادلات در برآورد جرم و حجم پرتقال است

کلیدواژه‌ها