بهینه سازی بهره وری انرژی ورودی و صرفه جویی در انرژی به منظور تولید کلزا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 
 
بهینهسازی بهرهوری انرژی ورودی و صرفهجویی در انرژیبه منظور تولید کلزا بااستفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها (DEA)
عادل رنجی1 *، داود محمد زمانی2، محمد مهدی امیری خوریه 3و اسماعیل پیرزاده4                   
 
چکیده:
هدف از این مطالعه استفاده از روش غیر پارامتری­، تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای تجزیه و تحلیل بهره­وری انرژی مورد استفاده توسط کشاورزان، شناسایی کشاورزان کارآمد از ناکارآمد و همچنین شناسایی کاربردهای بی فایده از انرژی برای تولید کلزا در استان مازندران می­باشد. این روش بر اساس شش انرژی ورودی از جمله نیروی انسانی، ماشین آلات، سوخت، کود شیمیایی، سموم و انرژی بذر و با خروجی محصول کلزا (عملکرد) مورد بررسی قرار گرفت. کارآیی تکنیکی،کارآیی تکنیکی خالص، بازده به مقیاس و بهره­وری متقابل با استفاده از مدل CCR,BCC برای کشاورزان محاسبه شد. از این مطالعه، نتایج زیر به دست آمد: از مجموع 52 کشاورز در نظر گرفته شده برای تجزیه و تحلیل، بترتیب 0.09 درصد و 46.15 درصد به لحاظ کارآیی تکنیکی و کارآیی خالص کارآمدتر بودند. متوسط مقادیر کارآیی تکنیکی، کارآیی تکنیکی خالص و بازده به مقیاس به ترتیب برابر 0.73 ، 0.99 و 0.74 به دست آمد. نتایج مقایسه­ای شاخص­های انرژی نشان داد که با بهینه­سازی مصرف انرژی، راندمان انرژی، بهره­وری انرژی و افزوده خالص انرژی با توجه به کاربرد انرژی واقعی ، را می­توان به ترتیب 1.29 درصد، 3.50 درصد و 0.43 درصد  افزایش داد.
واژه‌های کلیدی: تجزیه و تحلیل بهینه ­سازی، DEA، مدل­ها  CCR و BCC، کارایی تکنیکی، کلزا
 
 
1و2- دانشگاه آزاد اسلامی،  واحد تاکستان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قزوین، ایران
3- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
4- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، فارس، ایران
 * (نگارنده مسئول): Adelranji@yahoo.com

کلیدواژه‌ها