پردازش تصویر خیار گلخانه ای با رهیافت شبکه عصبی به منظور به کارگیری در ربات برداشت خیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پردازش تصویر خیار گلخانهای با رهیافت شبکه عصبی به منظور به کارگیری در ربات برداشت خیار
معین زند1
                        
چکیده:
در این تحقیق روشی برای آشکارسازی میوه خیار در تصاویر گلخانه­ای با رهیافت شبکه عصبی پیشنهاد شده است. برای این منظور ابتدا پس از متعادل­سازی هیستوگرام روشنایی تصویر مورد نظر، آن را با یک پنجره حاوی تصویر یک میوه خیار ضرب کرده که باعث به وجود آمدن ضرایب بزرگ­تر در نواحی مشکوک به وجود خیار می­شود. با استخراج این بیشینه­های محلی، دسته نقاط اولیه به عنوان پنجره­های محتمل وجود خیار به­دست می­آیند. سپس به منظور آشکارسازی دقیق مکان خیار­ها، این نقاط و نواحی اطراف آنها به یک شبکه عصبی ارجاع داده می­شوند که این شبکه با به کارگیری تعدادی تصویر شامل تصاویر خیار، تصاویر غیر خیار و پاسخ­های مطلوب آنها آموزش داده شد. نواحی به دست آمده از این شبکه منجر به آشکارسازی دقیق مکان خیار­ها در تصویر ­شد. روش ارائه شده در محیط نرم افزارMATLAB  شبیه­سازی و یک شبکه عصبی، یک الگوریتم آموزش شبکه عصبی و یک ترکیب برای شبکه عصبی پیشنهاد شد. سـپس روش پیشنهادی با بهره­گیری از این ساختار شبکه، شبیه­سازی نهایی شده و بر روی 120 تصویر تهیه شده از یک گلخانه توسط یک دوربین دیجیتال آزمایش گردید. روش پیشنهادی خطای کمی (خطای عدم تشخیص 7/4% و خطای تشخیص اشتباه 13/3%) داشتـه و تـوانست با نرخ بالایی و در مدت زمان مناسب (به طور متوسط برای هر تصویر 12/5 ثانیه) میـوه­های خیار موجـود در تـصاویر را آشکار­سازی کند.
واژه‌های کلیدی: خیار گلخانه­ای، پردازش تصویر، آشکار سازی، شبکه عصبی، آموزش شبکه
1- دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مکانیک ماشین­های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: (نویسنده مسئول)
Moien1407@yahoo.com
 

کلیدواژه‌ها