بررسی استحکام و تخمین عمر خزش سیلندر موتور تراکتور MF 399 در حالت استفاده از سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی استحکام و تخمین عمر خزش سیلندر موتور تراکتور MF 399 در حالت استفاده از سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG)
رضا جعفرزاده1، داود محمدزمانی2، اسعد مدرس مطلق3، ایرج رنجبر4
چکیده:
برای به­ دست ­آوردن عمر خزش یک سازه فلزی می­توان روش تنش مرجع را به­کار برد و برای به­ دست­ آوردن تنش مرجع در یک سازه­ فلزی مهم­ترین گام تعیین بار­ گسیختگی پلاستیک سازه است. ترکیب روش المان محدود و تئوری آنالیز حدی یکی از روش­های تعیین بار ­گسیختگی یک سیستم می­باشد. در روش ترکیبی المان محدود و آنالیز حد پایین با کاربرد تقریب خطی سطح تسلیم و با اعمال روابط تعادل، شرایط مرزی و شرایط ناپیوستگی مجاز استاتیکی تنش­ها، معادلاتی موسوم به معادلات قیدها حاصل می­شود. با کاربرد این معادلات و با توجه به شرایط بارگذاری و با بهره­گیری از تکنیک بهینه­سازی، یک میدان تنش مجاز استاتیکی که توسط آن حد پایینی برای بار گسیختگی به­ دست می­آید، محاسبه می­شود. بعد از تعیین بار ­گسیختگی تنش مرجع تعیین می­گردد و با به­کار ­بردن آن در این تحقیق عمر خزش در فشار و دمای بیشینه­ی بوش سیلندر به ­دست می­آید. به علت زیاد نبودن فشار و دمای اعمال شده به بوش سیلندر، عمر خزش بسیار بالا حاصل می­شود و نشان دهنده این است که در این دما بوش سیلندر رفتار کاملاً الاستیک از خود بروز می­دهد. ولی در مورد سوپاپ دود و پیستون با وجود اینکه در معرض فشار پایین­تری نسبت به بوش سیلندر قرار دارند به دلیل بالاتر بودن دمای اعمال شده به آنها عمر خزش بسیار کمتری نسبت به بوش سیلندر به دست می­آید و هر دو قطعه در این دما و فشار اعمالی وارد فاز پلاستیک می­شوند.
واژه‌های کلیدی: عمر خزش، المان محدود، برنامه­ریزی غیر خطی، حد پایین بار گسیختگی، سیلندر MF 399
1- دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مکانیک ماشین­های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: (نویسنده مسئول)
nazazartak@yahoo,com
2- استادیار، گروه مکانیک ماشین­های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
3- استادیار، گروه مکانیک ماشین­های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
4- دانشیار، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

کلیدواژه‌ها