عملکرد کمباین کاه کوب در مقایسه با یک نوع معمولی در برداشت گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عملکرد کمباین کاه کوب در مقایسه با یک نوع معمولی در برداشت گندم
علیرضا قلشخانی1
چکیده:
گندم یکی از مهم ترین محصولات زراعی در ایران محسوب می شود و میزان تولید آن سالیانه حدود 14میلیون تن در سال است که میزان قابل توجهی از این محصول در زمان برداشت توسط کمباین تلف می شود. یکی از راههای جلوگیری از تلفات، انتخاب کمباین­های مناسب وکنترل ریزش آنها است. در این تحقیق دو نوع کمباین متداول جاندیر 955 و جاندیرکاه کوب 955 در رطوبت های 12 و 19درصد مورد بررسی قرار گرفتند که تلفات قسمت­های مختلف شامل تلفات طبیعی، تلفات سکوی برداشت، تلفات انتهای کمباین و میزان شکستگی دانه در مخزن اندازه گیری شد. در این تحقیق از نرم افزار  SPSS23جهت تجزیه تحلیل داده ها استفاده شد و نتیجه حاصل از بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته عملکرد نشان داد که تاثیر جداگانه متغیرهای مذکور و تاثیر دو به دو و همزمان هر 3 آنها نیز معنادار شده اند. در ادامه برای مقایسه کمباین ها از آزمون پارامتری دو نمونه تی و آزمون ناپارمتری یومن ویتنی استفاده شد و نتایج نشان داد که کمباین معمولی و کاه کوب در افت طبیعی و افت دماغه در هر دو رطوبت 12 و 19 درصدی، تفاوت معناداری ندارند. ولی در افت انتهای کمباین و میزان شکستگی دانه در مخزن، در هر دو رطوبت 12 و 19 درصدی تفاوت معناداری داشته که افت انتهای کمباین و شکستگی دانه در مخزن، در کمباین کاه کوب از کمباین معمولی خیلی کمتر می باشد. همچنین کاه آماده بدست آمده در کمباین کاه کوب و توانایی کار در رطوبت 19درصد با حداقل ریزش از دیگر مزیت های کمبابن کاه کوب می باشد.
واژه­های کلیدی: کمباین گندم، کاه کوب، رطوبت کاه، افت
1- دانشجوی دکتری، مکانیزاسیون کشاورزی،، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: (نویسنده مسئول)
alirezagheleshkhani@gmail.com

کلیدواژه‌ها