بررسی و شناخت سازه های موثر بر دانش، نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری های پسته (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی و شناخت سازه های موثر بر دانش، نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری هایپسته (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی)
زینب رامه1*
چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت سازه های موثر بر دانش، نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری های پسته (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی) انجام شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است، شیوه اجرای تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. برخی یافته های توصیفی تحقیق حاضر حاکی از آن است که دانش فنی پسته کاران در زمینه مدیریت مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری ها با بیشترین فراوانی 148 نفر (7/89%) ضعیف می باشد. مهارت پسته کاران در زمینه مدیریت مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری ها با بیشترین فراوانی 73 نفر (2/44%) ضعیف می باشدو نگرش پسته کاران در زمینه مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها با بیشترین فراوانی 54 نفر (7/32%) مثبت می باشد. برخی نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان می دهد که بین متغیرهای گروه بندی شده باغدار نمونه شدن، برآورده شدن انتظارات از نظر متغیر نگرش تفاوت معنی داری است، همچنین نتایج رگرسیون چند گانه اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته یعنی نگرش پسته کاران پیرامون مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری های  پسته نشان داد که متغیرهای چند نوبت به بالاترین سطح تولید در منطقه رسیدن، سن، تجربه کشاورزی، چند دفعه تسهیلات دریافت داشته اید، درآمد از فعالیت های کشاورزی غیر از پسته کاری 25% از متغیر وابسته را تبیین می کند. نتایج رگرسیون چند گانه اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته یعنی مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری های پسته نشان داد که متغیرهای ویژگی های اجتماعی، سابقه فعالیت های کشاورزی، سطح زیر کشت، مبلغ بیمه، باغدار نمونه شدن و میزان مالکیت آب 54% از متغیر وابسته را تبیین می کنند. نتایج رگرسیون چندگانه اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته یعنی دانش فنی پسته کاران پیرامون مدیریت تولید پسته نشان داد که متغیرهای ویژگی های اجتماعی، چند بار باغدار نمونه شدن، سطح تحصیلات، سطح زیر کشت، چند نوبت به بالاترین میزان تولید در منطقه رسیدن، مبلغ غرامت 51% از متغیر وابسته را تبیین می کنند.
واژه‌های کلیدی: مدیریت، مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری ها، مهارت، نگرش، دانش
1-  دانشجوی دکتری، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مرکز گرمسار، دانشگاه پیام نور، ، سمنان، ایران
Zainabrameh@yahoo.com

کلیدواژه‌ها